OGD WEDSTRIJDREGLEMENT 2020

ALGEMEEN GELDEND VOOR ALLE OGD WEDSTRIJDEN

In dit reglement is OGD synoniem aan de “Stichting Old Grand-Dad Club Nederland”.
Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door het Bestuur. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan het Bestuur. Het wedstrijdreglement treedt in werking op het moment dat
het wordt gepubliceerd op de OGD website.
Er wordt gespeeld volgens de geldende R&A Rules Ltd. en de USGA “Rules of Golf” of ‘Regels’.
Spelers moeten op de hoogte zijn van de Regels, dit wedstrijdreglement en de “Local Rules”van de baan waar gespeeld wordt.

Grootvader
• Grootvader is hij die zich als zodanig heeft aangemeld bij het OGD Bestuur indien en wanneer hij tenminste lid is van een door de Nederlandse Golf Federatie erkende
golfvereniging en die vereniging door het Bestuur is opgenomen in het bestand vastgelegd volgens een besluit van het Bestuur
• Niet-Grootvaders als hierboven benoemd, kunnen uitgenodigd worden als gast deel te nemen aan OGD-wedstrijden. Zij spelen altijd buiten mededinging mee. 


Handicap
• De maximale toegestane EGA Exact Handicap is 36.0
• Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor zijn juiste EGA Exact Handicap en de omrekening naar de Playing Handicap
• Het Bestuur behoudt zich het recht voor het behaalde resultaat van een Clubwedstrijd of Regiowedstrijd te verdisconteren in het aantal toe te wijzen slagen voor
de Regiowedstrijd, respectievelijk de Landelijke Finale, ook al was deze Non-Qualifying.

 
Wedstrijdvorm
• De wedstrijdvorm is 18 holes stableford met handicap verrekening
• Regiowedstrijden en de Landelijke Finale zijn altijd Non-Qualiflying
• De Landelijke Finale start met ‘Shotgun’, de overige wedstrijden bij voorkeur met ‘shotgun’, of anders starts van 1ste en 10e tee.
Tees
• Deelnemers aan Regiowedstrijden en de Landelijke Finale spelen standaard van de gele tees, tenzij de Wedstrijdcoördinator een andere kleur als wedstrijd tees aangeeft. Een speler kan aangeven van een andere kleur tee te willen spelen.

Winnaars
• Winnaar is de Grootvader met het hoogste aantal netto stableford punten
• Bij gelijk resultaat is de winnaar degene met het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6, 3, 2 holes of de laatste hole van de baan (10 – 18). De laatste negen holes zijn altijd de holes 10 - 18 van de dan geldende baan. Zijn de scores nog gelijk, wint de speler met de laagste exact handicap. Als deze methode geen beslissing geeft, beslist de Wedstrijdcoördinator.


Beste Scratch Golfer
• Naast de Winnaar kan er een ‘speciale prijs’ zijn voor de Grootvader met het hoogste aantal stableford punten zonder handicap verrekening, de ‘Beste Scratch Golfer’.


Prijzen
• De prijs voor de winnaar van de Lokale- en de Regiowedstrijden wordt beschikbaar gesteld door het OGD Bestuur.


Neary, nearest-to-the-hole en longest drive
• De wedstrijdleiding wijst per wedstrijd een of meer par-3 hole(s) aan, waarop de of een
‘neary’ of wel ‘nearest-to-the-hole’ wordt gespeeld. De bal moet vanaf de gespeelde tee met de eerste slag op de green worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de hole is bepalend
• Een met de eerste slag uit geholede bal (hole-in-one) is geldig voor de neary-prijs. De term
‘nearest-to-the-pin’ of ‘nearest-to-the-hole’ heeft hier dezelfde betekenis als de term ‘neary’
• Spelers die afslaan van andere tees dan de standaard wedstrijd tees, dingen niet mee naar de ‘longest drive’, wel naar de ‘neary’.

 
Afstandmeters
• Spelers mogen afstanden meten volgens de NGF-richtlijnen.


Caddies
• Caddies zijn niet toegestaan.


Tijd en kosten
• Deelnemers aan wedstrijden melden zich bij de wedstrijdleiding tenminste één uur voor het gunshot of de eerste teetime
• Greenfee en overige kosten worden ter plaatse voldaan. Pinnen is doorgaans niet mogelijk.


Afsluitend diner
• Indien mogelijk wordt er na afloop een diner georganiseerd voor alle deelnemers
• Deelneming aan het diner wordt op hoge prijs gesteld.

LOKALE CLUBWEDSTRIJD

Datum
• De Lokale Clubwedstrijd wordt gespeeld vóór 1 juli van elk jaar.

Clubconsul
• De Clubconsul is verantwoordelijk voor de jaarlijkse lokale OGD wedstrijd van zijn club met inachtneming van dit wedstrijdreglement
• Hij kan daarbij handelen naar de omstandigheden en eventuele vereisten van zijn Club
• De Clubconsul is vrij in het bepalen van de Tee kleur(en)
• Een deel van de deelnemers mag, ter beoordeling van de Clubconsul, 9 holes spelen. Deze spelers kunnen niet afgevaardigd worden naar de Regiowedstrijd of de Landelijke Finale
• Spelers die afslaan van andere tees dan de standaard gele tees, dingen niet mee naar de ‘longest drive’, wel naar de ‘neary’.

Deelnemers
• Alle mannelijke Clubleden, ter beoordeling van de Clubconsul, mogen deelnemen aan de lokale Clubwedstrijd. Alleen Grootvaders als hierboven (onder Algemeen geldend voor alle OGD wedstrijden) genoemd, kunnen de Lokale Wedstrijd winnen en afgevaardigd worden naar de Regiowedstrijden of de Landelijke Finale

Qualliflying of Non-Qualifying
• De Lokale Clubwedstrijden kunnen Qualifying zijn. De Clubconsul beslist. Hierop is dan de
CBA berekening van toepassing.


Winnaars en prijzen
• Winnaars kunnen zich plaatsen voor de Regiowedstrijd
• De Clubconsul bepaalt het prijzenbeleid, naast de prijs voor de Winnaar van het Bestuur.


Afvaardiging naar de Regiowedstrijd
• Iedere club vaardigt in rangorde van de wedstrijdresultaten een aantal grootvaders af naar de Regiowedstrijd. Het aantal wordt vastgesteld naar rato van het aantal grootvader contribuanten van de Club en het totaal aantal grootvaders contribuanten in de regio
• De Penningmeester stelt jaarlijks de verdeelsleutel vast, deze wordt tijdig gecommuniceerd.

 

REGIOWEDSTRIJD

Datum
• De Regiowedstrijd wordt jaarlijks gespeeld, in principe in de eerste helft van de maand juli
• De Regioconsul organiseert de Regiowedstrijd in samenwerking met de Clubconsul van de club waar de wedstrijd wordt georganiseerd.


Deelnemers
• Het maximum aantal deelnemers bepaalt de Regioconsul in samenwerking met de Clubconsul van de club waar de wedstrijd wordt georganiseerd.
• De deelnemersplaatsen worden per club toegewezen, op de wijze als hierboven omschreven in ‘Afvaardiging naar de Regiowedstrijd’
• OGD-bestuursleden en de Clubconsuls van de Regio worden per definitie uitgenodigd voor hun Regiowedstrijd
• OGD- en Clubbestuursleden die niet zijn afgevaardigd als bedoeld in de hierboven omschreven ‘Afvaardiging naar de Regiowedstrijd’, spelen buiten mededinging mee.


Banen
• Regiowedstrijden kunnen ook gespreid over twee verschillende dagen op (twee verschillende) 9-holes banen worden georganiseerd. De Regioconsul is verantwoordelijk voor
de organisatie en de afvaardiging naar de Landelijke Finale.


Winnaars en prijzen
• Deelnemers kunnen zich plaatsen voor de Landelijke Finale
• De Regioconsul bepaalt het prijzenbeleid, naast de prijzen van het Bestuur.


Qualificatie voor de Landelijke Finale
• De winnaar van een Regiowedstrijd is qualitate qua geplaatst voor de Landelijke Finale
• Overige deelnemers kunnen zich qualificeren voor deelneming aan de Landelijke Finale. Het totaal aantal per regio te plaatsen spelers voor de Landelijke Finale, is afhankelijk van het
aantal grootvaders in de regio ten opzichte van het landelijke aantal grootvaders. De Penningmeester bepaalt jaarlijks de verdeelsleutel en deze wordt tijdig gecommuniceerd.

 

LANDELIJKE FINALE 

Datum
• De Landelijke Finale wordt, in principe, jaarlijks in de eerste week van augustus gespeeld en door de Wedstrijdcoördinator georganiseerd in samenwerking met de desbetreffende
Regioconsul en Clubconsul.


Deelnemers en Genodigden Landelijke Finale
• Per regio plaatst zich een aantal spelers, volgens de hierboven beschreven ‘Qualificatie voor de Landelijke Finale’
Voor de Landelijke Finale wordt eveneens uitgenodigd:
• Winnaar van het voorgaande jaar als titelverdediger
• Clubconsul van de club waar de Consuldag van dat jaar plaats vindt
• Clubconsuls van de clubs waar de Regiowedstrijden van dat jaar plaats vinden
• alle Regioconsuls
• OGD Bestuursleden en twee Bestuursleden van de Club waar de Landelijke Finale plaats vindt.
  Deze genodigden spelen buiten mededinging mee. Zij dingen wel mee naar de Longest Drive en de Neary. Een meespelend OGD Bestuurslid dat zich gequalificeerd
  heeft, dingt mee naar alle prijzen.
• Het maximum aantal deelnemers is in het algemeen beperkt tot 84.


Winnaar en Prijzen
• Landelijke Finale Winnaar is de Grootvader met het hoogste aantal netto stableford punten en draagt tot de prijsuitreiking van de Landelijke Finale van het volgende jaar de titel “Best Golfende Grootvader van Nederland”, gevolgd door het jaartal van de overwinning.
• De Winnaar wint de OGD-wisselbeker, beschikbaar gesteld door het OGD Bestuur
• Overige prijzen worden ter beschikking gesteld door het OGD Bestuur
• Extra prijzen kunnen ter beschikking worden gesteld door sponsors of golfbanen.


In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcoördinator in de geest van dit reglement en de Rules of Golf.